Obec Dolní Podluží
ObecDolní Podluží

Rozvojové dokumenty DSO

Energetický management Dobrovolného svazku obcí Tolštejn

V návaznosti na závazek klimatické neutrality do roku 2050, který obec učinila vstupem do Paktu starostů a primátorů, byla zpracována Energetická politika obce a Energetický management Dobrovolného svazku obcí Tolštejn. Obce DSO Tolštejn se rozhodly ke sdílenému energetickému managementu z důvodu velikosti jednotlivých obcí a kapacitní a ekonomické náročnosti. Obce DSO Tolštejn sledují zavedením energetického managementu uskutečnění prvního nezbytného kroku v energetice veřejné správy. Sdílený energetický management umožní jednak porovnání mezi jednotlivými obcemi, ale i společný a komplexní postup v přípravě a realizaci energetických opatření.

Vzhledem ke své velikosti a rozdílnosti spotřeby energií se na Sdíleném Energetickém managementu obcí DSO Tolštejn nepodílí město Varnsdorf. Vedení města se rohodlo pro vytvoření samostatného Energetického managementu.

Dílo bylo zpracováno za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie na období 2022-2027 - Program EFEKT III, www.mpo-efekt.cz

Energetická politika DSO Tolštejn (103.57 kB)

Energetický management DSO Tolštejn (5.55 MB)

 

Strategický rozvojový dokument "Plnohodnotný život seniorů v území Dobrovolného svazku obcí Tolštejn"

Rozvojový strategický dokument Plnohodnotný život seniorů v území Dobrovolného svazku obcí Tolštejn je komplexní programový dokument, který formuluje strategii rozvoje práce se seniory na území svazku obcí Mikroregionu Tolštejn. Dokument navazuje a respektuje státní i mezinárodní dokumenty, které definují moderní práci se seniory a je v souladu i s dokumenty Ústeckého kraje.
Dokument deklaruje vizi plnohodnotného života seniorů v území Dobrovolného svazku obcí Tolštejn, která je všeobecnou dohodou o budoucnosti. Na základě analýz definuje cíle a navrhuje konkrétní rozvojové projekty v území. Strategie umožní lépe plánovat finanční prostředky rozpočtu obcí na kvalitní život seniorů, a to včetně účelného čerpání prostředků nejen z fondů EU.

uvod Plnohodnotný život seniorů v území DSO Tolštejn (1.82 MB)

Rozvojové dokumenty Dobrovolného svazku obcí Tolštejn - Strategie 2021

Retenční potenciál území Svazku obcí Sever s dopadem na zásobování pitnou vodou

Studie se věnuje problematice zádrže vody v krajině s dopady na zásobování pitnou vodou ve Šluknovském výběžku. Jejím cílem je poskytnout shrnutí dostupných podkladů o situaci s vodními zdroji a hydrologických extremitách (sucho, povodně), včetně výhledu do budoucna, a diskutovat vhodná a akceptovatelná opatření v návaznosti na dotační priority programového období 2021 – 2027. Studie je podkladem pro další práci dobrovolných svazků obcí a místní akční skupiny, kterým náleží informační, koordinační a podpůrná role. Proto se zejména ve druhé části zaměřuje na vnímání problematiky a preference dotčených obcí.
Studie vychází z veřejně dostupných strategií, plánů a zpráv zpracovaných na národní a regionální úrovni. Pro účely detailního postihnutí situace ve Šluknovském výběžku byly s využitím dat Českého hydrometeorologického ústavu, Českého ústavu zeměměřičského a katastrálního, CORINE a archivních informací zpracovány mapové podklady. Priority ve vztahu k nakládání s vodními zdroji, realizovaná a plánovaná opatření byly zachyceny řízenými rozhovory s představiteli jednotlivých obcí. Další doplňkové informace byly získány emailovou a telefonickou komunikací se zástupci správ CHKO, Povodí Ohře a Lesů ČR.

mapaRetenční potenciál území Svazku obcí Sever s dopadem na zásobování pitnou vodou (5.01 MB)

 

 

 

Rozvojový plán odpadového hospodářství 2021+

Předmětem studie je zpracování analýzy současného stavu odpadového hospodářství v obcích svazku a návrh jednotné úpravy systému nakládání s komunálními a případně dalšími odpady ve členských obcích s ohledem na zákonné povinnosti a cíle pro odpadové hospodářství v ČR. Návrhová část představuje také možnosti společného řešení některých procesů nakládání s odpady s obcemi, které jsou členy dobrovolného svazku obci Sever. návrhové části jsou zohledněny nové cíle pro komunální odpady, které vyplývají pro ČR z evropských směrnic pro oběhové hospodářství a jsou implementovány do českého práva.

mapaRozvojový plán odpadového hospodářství 2021+ pro Dobrovolný svazek obcí Tolštejn (5.76 MB)

 

 

Bezpečná cyklodoprava v území mikroregionu Tolštejn

Předmětem studie je aktualizace stávající sítě cyklistických tras a návrh nových cyklotras a cyklostezek na území mikroregionu Tolštejn s důrazem na celkovou bezpečnost dopravy. Výsledkem práce je dokumentace, ve které jsou podchycena data a údaje o současném stavu cyklistických tras, resp. o jejich vyznačení v terénu. Výsledkem druhé části práce jsou data a údaje k návrhům nových cyklotras a cyklostezek.

mapaBezpečná cyklodoprava v území mikroregionu Tolštejn (4.52 MB)