Obec Dolní Podluží
ObecDolní Podluží

Dotace z prostředků státního rozpočtu ČR

PROJEKTY PODPOŘENÉ Z PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

 

llogo            https://www.mvcr.cz/

AKCE: Dolní Podluží – Rekonstrukce požární zbrojnice (2022)

PROGRAM: 01426 - Dotace pro jednotky SDH obc obcí

JSDH-V3V3-20222022-00002

Dotace na kompletní rekonstrukci požární zbrojnice v objektu čp. 11 v Obci Dolní Podluží. V rámci realizace projektu bylo vybudováno sociální zázemí (sprchy, wc), čistá a špinavá šatna, včetně instalace šatních požárních skříněk do obou šaten. Rovněž byla instalována kuchyňka a instalace horkovzdušného sušáku na zásahovou obuv. Poskytnutá dotace činila 704.906 Kč.

foto foto foto fotofoto foto

AKCE: Dolní Podluží - Bezpečnostní dobrovolník (2021)

Účelem projektu je pokračovat v působení bezpečnostních dobrovolníků na území obce . Hlavní aktivity projektu spočívají zejména ve zvyšování bezpečnosti silničního provozu při dozoru na přechodech pro chodce k zajištění bezpečného přechodu dětí přes pozemní komunikace a také v mapování černých skládek, autovraků a poškozeného či chybějícího dopravního značení či veřejných zařízení. Poskytovatelem 100% dotace ve výši 32.660,- Kč bylo Ministerstvo vnitra České republiky z Programu 31408 – Podpora prevence kriminality.

AKCE: Dolní Podluží - Bezpečnostní dobrovolník (2020)

Cílem projektu je snížení páchání protiprávního jednání (zločiny, přečiny, přestupky), případně zabránění jejímu zvyšování; omezení možnsotí k páchání protiprávního jednání; zvýšení pocitu bezpečí občanů. Dotace je určena na neinvestiční výdaje obcí 
spojené s realizací projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni
2020 v souladu s prioritami obsaženými ve Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 schválené usnesením vlády České republiky č. 66 ze dne 25. ledna 2016. Poskytuná výše dotace činila 73 120 Kč.

AKCE: Pořízení DA pro JSDHO Dolní Podluží (2017)

Pro JSDHO Dolní Podluží pořídila obec dopravní automobil Renault Master MA FM9T. Poskytnutá výše dotace činila 450 000 Kč.

AKCE: Rekonstrukce hasičské zbrojnice (2016)

Rekonstrukce zázemí hasičské zbrojnice (vrata garáže). Poskytnutá výše dotace činila 233 971 Kč.

llogo                           https://www.mkcr.cz/

AKCE: Modernizace automatizace systému Obecní knihovny Dolní Podluží (2021)

PROGRAM: Veřejný informační služby knihoven - VISK 3

Pořízení knihovního software Tritius. Poskytnutá výše dotace činila 41.503 Kč.

AKCE: Vybavení knihovny (2016)

Pořízení knihovního software Verbis MKV II. Poskytnutá výše dotace činila 74.000 Kč.

 

logo        https://www.mkcr.cz

AKCE: Kovaný lustr z hrobky rodiny Brass (2022)

PROGRAM: Restaurování movitých kulturních památek pro rok 2022

Restaurátorské práce na kovaném lustru spočívaly v restaurování kovových prvků a v restaurování skleněných prvků tak aby byla obnovena celá původní krása lustru a aby památka byla zachována pro další generace. Poskytnutá výše dotace činila 179.000 Kč.

před restaurovánímpřed restaurovánímpo restaurování

 

llogo      https://www.mmr.cz/cs/uvod

 

AKCE: Rekonstrukce elektroinstalace objektu Základní školy Dolní Podluží (03/2020)

Rekonstrukce elektroinstalace v objektu základní školy Dolním Podluží. čp. . V rámci této I. etapy byly rekonstruovány vnitřních elektro rozvody v 1. nadzemním podlaží a páteřní rozvody vedoucí z 1. nadzemního podlaží až do úrovně 3. nadzemního podlaží a půdy. Poskytnutá výše dotace z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ činila 835 508 Kč.

AKCE: Demolice objektu č. p. 142 Dolní Podluží na st. p. č. 152/2, k.ú. Dolní Podluží (2018)

Demolice havarijního objektu budovy a revitalizace území. Poskytnutá výše dotace činila  1 713 045Kč.

NAVIGANAVIGANAVIGANAVIGA

AKCE: Dětské hřiště I. "U Barešů" (2017)

Výstavba nového dětského hřiště. Poskytnutá výše dotace činila 364 000 Kč.

DSDSDSDSDS

 

 

Audit rekonstrukce integrovaného Ministerstva obrany ČR | Equica Ministerstvo obrany (army.cz)

AKCE: Oprava válečného hrobu obětem 1. světové války (2020)

PROGRAM: 107290 – Zachování a obnova historických hodnot I

Hrob Josefa Müllera, občana Dolního Podluží, který zemřel v roce 1919 v italském zajetí na následky aktivní účasti v bojových operacích 1. světové války. Poskytnutá výše dotace činila 54 498 Kč.

HROB

AKCE: Oprava válečného hrobu obětem 2. světové války (2020)

PROGRAM: 107290 – Zachování a obnova historických hodnot I

Hrob Franze Reina, občana Dolního Podluží, který padl v roce 1941 v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu. Poskytnutá výše dotace činila 51 207 Kč.

HROBHROB

 

Pokyny pro příjemce k publicitě LEADER ČR a Logo MZe (Dotace, eAGRI) Ministerstvo zemědělství (eAGRI)

AKCE: Obnova křížku v Dolním Podluží (2022)

PROGRAM: 12966 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Předmětem projektu je restaurování křížku (božích muk) při místní komunikaci u čp. 458 v katastru obce. Poskytnutá výše dotace činila 135.138 Kč.

fotofotofoto

AKCE: Obnova křížků v Dolním Podluží (2021)

PROGRAM: 12966 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Předmětem projektu je restaurování dvou křížků (božích muk) při cestě na Hraniční Buk v katastru obce. Poskytnutá výše dotace činila 141.612 Kč.

křížekkřížek

AKCE: Obnova křížů v Dolním Podluží (2019)

PROGRAM: 12966 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Předmětem projektu je restaurování tří křížů (božích muk) - křížek v prostoru bývalé NAVIGY, křížek u silnice II/264 na vjezdu do obce, křížek na zahradě u Pietschmannů. Poskytnutá výše dotace činila 174.815 Kč.

křížekkřížekkřížekkřížekK

 

logo         www.sfdi.cz

AKCE: Dolní Podluží - přechod přes I/9 (2022)

Předmětem projektu je rekonstrukce dvou přechodů pro chodce přes silnici I/9. Jedná se o přechod pro chodce u kina Bio Luž a u ordinace praktické lékařky. Poskytnutá výše dotace činila 2.616.328 Kč.

přechod u kinapřechod u kinapřechod u ordinace

AKCE: Dolní Podluží - chodník I. etapa (2018)

PROGRAM: Bezpečnost 2018

Předmětem projektu je výstavba nového chodníku podél krajské silnice III/2643 v místní části Kateřina. Chodník plynule navazuje na hranici katastru na komunikace pro pěší v obci Horní Podluží. Poskytnutá výše dotace činila 3.256.000 Kč.

CHODNÍKCHODNÍKCHODNÍKCHODNÍKCHODNÍK

 

logo  https://agenturasport.cz/

AKCE: Rekonstrukce povrchů sportovišť Dolní Podluží  (2022)

PROGRAM: 16251 - Rozvoj místních sportovišť a zázemí – kabina

Předmětem projektu byla rekonstrukce rozběhové dráhy a doskočiště pro skok daleký a kompletní obnova beach volejbalové hřiště. Poskytnutá výše dotace činila 683.353 Kč.

fotofotofotofoto

logo      www.mzp.cz

logo    https://www.nature.cz/homepage

AKCE: Výsadba stromořadí Dolní Podluží (2023)

PROGRAM: Z1512 Národní plán obnovy - komponenta 2.9. - Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny - AOPK

NPO_POPFKe_1_2023_00056

Účelem projektu je obnova zaniklé části původní aleje ovocných stromů podél komunikace II/264. Tato obnova bude provedena formou výsadby stromořadí v počtu 10 ks ovocných dřevin. Poskytnutá výše dotace činila 28.749 Kč.

 

AKCE: Péče o významné stromy v Dolním Podluží (2022)

PROGRAM: Z1501 Program péče o krajinu

PPK/2022_00413

Předmětem projektu je ošetření významných stromů, které se nacházejí u drobných sakrálních památek (u křížků a božích muk) na území obce Dolní Podluží. Poskytnutá výše dotace činila 241.927 Kč.

Plán péče - stromy u křížků Dolní Podluží (5.51 MB)

AKCE: Obnova jabloňové aleje v Dolním Podluží (2021)

PROGRAM: Program péče o krajinu v roce 2021 - Podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí

Předmětem projektu je obnova původní jabloňové aleje, která se nachází na pravé straně silnice II/264 v úseku od konce zastavěného území obce k okružní křižovatce na silnici I/9. Z původní jabloňové aleje se zachovalo 29 jabloní, na kterýcj byl proveden pěstební řez a dále bylo nově vysazeno 22 stromů (doplněno stromořadí. Poskytnutá výše dotace činila 144.900 Kč.

ALEJALEJ