Obec Dolní Podluží
ObecDolní Podluží

UPOZORNĚNÍ - POPLATEK ZA ODPADY A PSA JE SPLATNÝ K 31.03.2024

Místní poplatky

Místní poplatek za komunální odpad

Název životní situace
Místní poplatek za komunální odpad.
 
Základní informace k životní situaci
Poplatek platí:

a) fyzická osoba,

  1. která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
  2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů
  3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců,
  4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně
 
Způsob zahájení řešení této životní situace
Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. Dále je třeba doložit doklady zakládající důvod pro změnu (např. potvrzení o studiu, průkaz ZTP a ZTP/P).
 
Výše poplatku a způsob úhrady
Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2022 byl stanoven poplatek ve výši 600,- Kč / osoba / rok.
Poplatek může být uhrazen:
v hotovosti na pokladně obecního úřadu
pondělí, středa 8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 17:00 hodin
bezhotovostním převodem na účet obce
č. ú. 1942439329/0800, variabilní symbol je stejný od roku 2013 (informaci o VS získáte na tel. č. 412 379 264, 608 439 980 nebo na emailu – urad@dolnipodluzi.cz)
 
Splatnost poplatku
První polovina poplatku je splatná do 31. 3. příslušného roku, druhá polovina do 31. 8. příslušného roku.
Formuláře
Registrace k poplatku za komunální odpad – trvale žijící
Registrace k poplatku za komunální odpad – stavby k individuální rekreaci
Žádost o vrácení přeplatku
Čestné prohlášení poplatníka
 
Právní předpisy
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Sankce v případě neuhrazení poplatku
Při nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši, bude poplatek vyměřen platebním výměrem a navýšen na dvojnásobek dlužné částky.
 

Místní poplatek ze psů

Název životní situace
Místní poplatek ze psů
 
Základní informace k životní situaci
Poplatek platí osoba, která má v obci trvalý pobyt a vlastní psa starší 3 měsíců.
 
Způsob zahájení řešení této životní situace
Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v registraci, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
 
Výše poplatku a způsob úhrady
Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 byl stanoven poplatek ze psa pro držitele staršího 65 let ve výši 60,-Kč/pes/rok, pro ostatní držitele ve výši 100,-Kč/pes/rok. Každý další pes 150,-Kč/pes/rok.
Poplatek může být uhrazen:
v hotovosti na pokladně obecního úřadu
pondělí, středa 8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 17:00 hodin
bezhotovostním převodem na účet obce
č. ú. 4726431/0100, variabilní symbol 1341+číslo známky (informaci o VS získáte na tel. č. 412 379 264, 608 439 980 nebo na emailu – urad@dolnipodluzi.cz)
 
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 30. 4. příslušného roku.
Formuláře:
Registrace k poplatku za psy
Odhlášení psa z evidence
 
Právní předpisy
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze psů.
 
Sankce v případě neuhrazení poplatku
Při nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši, bude poplatek vyměřen platebním výměrem a navýšen na dvojnásobek dlužné částky.

Obecní úřad

Důležité kontakty

NETEČE VÁM VODA?

NEJDE VÁM ELEKTŘINA?

NEJDE VÁM PLYN?

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:159
TÝDEN:994
CELKEM:1415069