Obec Dolní Podluží
ObecDolní Podluží

Dotace z prostředků Ústeckého kraje

PROJEKTY PODPOŘENÉ Z PROSTŘEDKŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

 

logo

                          https://www.kr-ustecky.cz/

 

 

AKCE: Přírodní učebna Dolní Podluží (2024)

Dotace byla poskytnuta na pořízení venkovní přírodní učebny pro výuku dětí ZŠ Dolní Podluží v rámci ekologické výuky a vzdělávání obyvatelstva (EVVO). Poskytnutá dotace od Ústeckého kraje byla 191.080,- Kč

foto

AKCE: Obnova stěn, terasy, schodiště a ohradních zdí hrobky rodiny Brass v Dolním Podluží (2023)

Dotace na obnovu kulturní památky, jejímž předmětem bylo navrácení původní podoby hrobky rodiny Brass. Poskytnutá dotace od Ústeckého kraje byla 536.000,- Kč.

fotoilustrační fotoilustrační foto

AKCE: Stavba dešťové kanalizace Dolní Podluží (2022)

PROGRAM: Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018/2025

Účel projektu spočíval primárně ve zlepšení kvality čištění splaškových vod vypouštěných do vodoteče místního vodního toku Lužnička. Konkrétně se jednalo o řešení odvodu dešťových vod z místní části Kateřina, která je součástí obce Dolní Podluží. Dešťové vody byly zcela nevhodně zaústěny do biologické ČOV, která řeší předčištění splaškových vod z objektu K2, kdy ČOV byla dešťovými vodami z kapacitního hlediska zahlcována a efektivita čištění splaškových vod byla tak výrazně snižována. Dešťové vody jsou vybudováním samostatné dešťové kanalizace svedeny mimo ČOV do místního potoku Lužnička. Biologická ČOV tak není dále zahlcována a čistí pouze splaškové vody bez dalších balastních vod. Poskytnutá dotace od Ústeckého kraje byla 301.140 Kč.

AKCE: Obnova střechy hrobky rodiny Brass v Dolním Podluží (2022)

Dotace na obnovu kulturní památky, jejímž předmětem bylo navrácení původní podoby střechy hrobky rodiny Brass. Poskytnutá dotace od Ústeckého kraje byla 1.592.909,- Kč.

fotofotofoto

AKCE: Dolní Podluží – Rekonstrukce požární zbrojnice (2022)

Dotace na kompletní rekonstrukci požární zbrojnice v objektu čp. 11 v Obci Dolní Podluží. V rámci realizace projektu bylo vybudováno sociální zázemí (sprchy, wc), čistá a špinavá šatna, včetně instalace šatních požárních skříněk do obou šaten. Rovněž byla instalována kuchyňka a instalace horkovzdušného sušáku na zásahovou obuv. Poskytnutá dotace od Ústeckého kraje byla 500.000,- Kč.

foto foto foto fotofoto foto

AKCE: Místní komunikace p. p. č. 2133/1, k. ú. Dolní Podluží (2022)

PROGRAM: Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2022

Dotace na opravu povrchu vozovky od kina Bio Luž k čp. 515. Poskytnutá dotace činila 350.000 Kč.

foto 

AKCE: Ochranné pomůcky a výstroj pro JSDHO Dolní Podluží (2021)

Dotace na pořízení ochranných pomůcek a výstroje pro jednotku obce - 3x těžký zásahový oblek a 6x zásahová obuv a 2x zásahové rukavice. Poskytnutá dotace činila 79.090 Kč.

VYBAVENÍVYBAVENÍ

AKCE: Místní komunikace v části Kateřina, k.ú. Dolní Podluží (2021)

PROGRAM: Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2021

Dotace na opravu povrchu vozovky v místní části Kateřina. Poskytnutá dotace činila 285.000 Kč.

ASFALT

AKCE: Dar pro JSDHO Dolní Podluží (2021)

Dar Ústeckého kraje pro JSDHO - dýchací přístroje Dräger PSS 4000 v hodnotě 144.859 Kč.

VYBAVENÍ

AKCE: Zázemí sběrného dvora (2020)

Obec pořídila 2 mobilní eko-sklady pro shromažďování nebezpečných odpadů, včetně speciálních nádob pro ukládání těchto odpadů a obytného kontejneru pro obsluhu sběrného dvora. Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel firma MEVA-TEC s.r.o. Celkové náklady na tuto akci činily 722 061 Kč, z toho dotace uhradila částku 499 840 Kč.

SBĚR.DVŮRSBĚR.DVŮR

AKCE: Studie zlepšení odpadového hospodářství Dolního Podluží (2020)

Obec zadala zpracování studie zlepšení odpadového hospodářství, včetně výsledků fyzické analýzy komunálního odpadu pocházejícího přímo z Dolního Podluží. Navržená opatření vyplývající z analýzy jsou postupně uváděna do praxe, obec se zapojila do dalších systémů zpětného odběru výrobků (baterie, pneumatiky, zářivky) a zejména bylo podstatně zlepšeno zázemí pro shromažďování nebezpečných odpadů v areálu sběrného dvora. Celkové náklady na zpracování studie proveditelnosti jsou 144 000 Kč, z čehož schválená dotace z Ústeckého kraje uhradila 101 000 Kč.

AKCE: Dětské hřiště II. "U Hobzů" (2018)

Výstavba nového dětského hřiště. Poskytnutá výše dotace činila 40 000 Kč.

DSDSDSDSDS

AKCE: Prapor - SDH Dolní Podluží (2018)

U příležitosti výročí 150. činnosti SDH Dolní Podluží pořídila obec prapor. Poskytnutá výše dotace činila 48 600 Kč.

praporPRAPOR

AKCE: Pořízení DA pro JSDHO Dolní Podluží (2017)

Pro JSDHO Dolní Podluží pořídila obec dopravní automobil Renault Master MA FM9T. Poskytuná výše dotace činila 300 000 Kč.

DADADADDA

AKCE: Úprava středu obce Dolní Podluží (2017)

V rámci revitalizace centra obce byla realizována balanční pěšina, která se nachází u místního koupaliště. Poskytnutá výše dotace činila 20 000 Kč.

AKCE: Komunální technika obce (2017)

Pro potřeby provádění údržby obce byl pořízena nová technika a to univerzální nosič nářadí BONETTI FX100/MOE5-35. Poskytnutá výše dotace činila 200 000 Kč.

DDD

AKCE: Rekonstrukce zázemí kina Bio Luž (2017)

V rámci rekonstrukce budovy kina čp. 435 byla provedena výměna oken a oprava sociálního zázemí. Poskytnutá výše dotace činila 185 000 Kč.

AKCE: Dar pro JSDHO Dolní Podluží (2016)

Dar Ústeckého kraje pro JSDHO - třívrstvé zásahové obleky TIGER Plus a zásahové hadice C52 v hodnotě 92 503 Kč.

AKCE: Rekonstrukce hasičské zbrojnice (2016)

Rekonstrukce zázemí hasičské zbrojnice (vrata a garáže). Poskytnutá výše dotace činila 237 309 Kč.

AKCE: Místní komunikace v katastru obce (2015)

Byly provedeny celoplošné opravy povrchu místních komunikací, zejména pak komunikace podél koupaliště. Poskytnutá výše dotace činila 284 825 Kč a 65 174 Kč.