Obec Dolní Podluží
ObecDolní Podluží

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD od 1.1.2023 činí 600,- Kč/osobu/rok.

Dotace z prostředků Evropské unie

PROJEKTY PODPOŘENÉ Z PROSTŘEDKŮ EU

logo

AKCE: Vybavení učebny fyziky a chemie ZŠ Dolní Podluží (2021)

PROGRAM: 11703 - Integrovaný regionální program

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014542

Předmětem projektu je prostřednictvím pořízení moderního vybavení učebny fyziky a chemie zvýšit kvalitu výuky. Výše podpory z programu činila 1.406.678,89 Kč.

chemiechemiechemiechemiechemie

AKCE: Učebna cizích jazyků a řešení bezbariérovosti ZŠ Dolní Podluží (2021)

PROGRAM: 11703 - Integrovaný regionální program

CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013099

Předmětem projektu je modernizovaná a plně vybavená jazyková učebna a učebna IT. Cílem projektu je prostřednictvím modernizovaných učeben zvýšit kvalitu výuky ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích - komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi. Součástí projektu je i upravená zeleň v okolí budovy školy. Výše podpory z programu činila 2.697.473,74 Kč.

ITITITITIT

AKCE: Kompostujeme v obci Dolní Podluží (2019)

PROGRAM: Operační program Životní prostředí 

CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008581.

Předmětem projektu je pořízení 150 ks kompostérů o objemu 2 000 l. Cílem projektu je vybudování systému pro předcházení vzniku odpadů na území Ústeckého kraje.  Výše podpory z programu činila 1 021 041 Kč.

KOMPOSTERKOMPOSTER

AKCE: Modernizace zařízení pro sběr a třídění BRKO a objemného odpadu v obci Dolní Podluží (2019)

PROGRAM: Operační program Životní prostředí 2014-2020

CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007703.

Předmětem projektu je vybudování systému odděleného sběru bioodpadu v Ústeckém kraji. V rámci projektu byly pořízeny 2 ks kontejnerů s klecovou nástavbou 6 m3, 1 ks kontejneru s ochrannou sítí 5,5 m3, 1 ks kontejneru velkoobjemového 24 m3 a dále štěpkovač LASKI LS 160 PB.  Výše podpory z programu činila 581 102 Kč.

ŠTĚPKOVAČŠTĚPKOVAČŠTĚPKOVAČ