Obec Dolní Podluží
ObecDolní Podluží

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Dolní Podluží
Obec Dolní Podluží vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Dolní Podluží 6
40755 Dolní Podluží
Telefon: 412379264
Mobilní telefon: 608439980
E-mail: urad@dolnipodluzi.cz
WWW: www.dolnipodluzi.cz/
ID Datové schránky: 8t6a4bh
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Dolní Podluží 6
  40755 Dolní Podluží
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Dolní Podluží 6
  40755 Dolní Podluží
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 - 12:0013:00 - 17:00
  středa8:00 - 12:0013:00 - 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: 8t6a4bh
Komerční banka - pozemky, nájmy, hroby: 4726431/0100 (Komerční banka, a.s.)
Česká spořitelna - odpady, psi: 1942439329/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
00261271
DIČ: CZ00261271

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Dolní Podluží
  Dolní podluží 6
  40755 Dolní podluží
 • e-mailem: urad@dolnipodluzi.cz
 • elektronickým podáním: urad@dolnipodluzi.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 412379264
Úřední hodiny
pondělí8:00 - 12:0013:00 - 17:00
středa8:00 - 12:0013:00 - 17:00

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává
 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

  Volební období 2018 - 2022

  Volební období 2014 - 2018

  Volební období  2010 - 2014

   

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Dolní Podluží vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Sazebník úhrad

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Dolní Podluží poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva 2020

V 8-2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 42,55 kB
Staženo: 48×
Vloženo: 5. 2. 2021

Výroční zpráva 2019

V 10-2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 41,37 kB
Staženo: 185×
Vloženo: 3. 2. 2020

Výroční zpráva 2018

V 14-2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 43,15 kB
Staženo: 339×
Vloženo: 11. 2. 2019

Výroční zpráva 2017

20180202135748.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 43,02 kB
Staženo: 420×
Vloženo: 2. 2. 2018

Výroční zpráva 2016

20170123153846.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 643,78 kB
Staženo: 561×
Vloženo: 23. 1. 2017

Výroční zpráva 2015

20160118122953.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 342,88 kB
Staženo: 717×
Vloženo: 18. 1. 2016

Výroční zpráva 2010

2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 312,06 kB
Staženo: 1,646×
Vloženo: 17. 7. 2015

Výroční zpráva 2011

2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 359,98 kB
Staženo: 928×
Vloženo: 17. 7. 2015

Výroční zpráva 2012

2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 352,2 kB
Staženo: 777×
Vloženo: 17. 7. 2015

Výroční zpráva 2013

2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 352,17 kB
Staženo: 860×
Vloženo: 17. 7. 2015

Výroční zpráva 2014

vyrocni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 348,51 kB
Staženo: 838×
Vloženo: 17. 7. 2015

2018   1   2a   2b   3   4   4a   4b   4c   4d   4e   4f   4g   5

2019   1a  1b  1c  1d  1e  1f  1g  1h  1ch  1i  1j  1k  1l  1m  1n  1o  1p  1q

            2a  2b  2c  2d  2e  2f  2g  2h  2ch  2i  2j

            3

            4a  4a1  4a2  4a3  4a4  4a5  4a6  4a7  4a8  4a9  4a10  4a11  4a12  4a13  4a14  4a15

                                          4a16  4a17  4a18  4a19  4a20 

            4b  4b1  4b2  4b3  4b4  4b5  4b6  4b6  4b6  4b7  4b8  4b9  4b10  4b11  4b12  4b13

                  4b14  4b15  4b16  4b17  4b18  4b19  4b20  4b21  4b22  4b23  4b24  4b25  4b26

                  4b27  4b28  4b29

            5

            6

            7a  7b  7c  7d

            8a  8b

            9  9a  9b  9c  9d  9e  9f  9g  9h  9ch  9i  9j  9k  9l  9m  9n  9o  9p  9q  9r  9s  9t  9u

                9v  9w  9x  9y  9z    9-zápis      

            10  10a  10b  10c  10d  10e  10f  10g  10h  10ch  10i  10j  10k  10l  10m  10n

                  10-zápis

            11  11a  11b  11c  11d  11e  11f  11g  11h  11ch  11i  11j  11k  11l  11m  11n  11o

                  11p  11r  11s  11š  11t  11u  11v  11w  11x  11-zápis  

            12 

            13

            14

            15

            16

            17   17a   17b   17c   17d

            18

            19

1/2020    1  

2/2020    2   2a   2b   2c

3/2020    3   3a   3b   3c   3d

4/2020   bod 4      1   2   3   4   5

               bod 5     1   2

               bod 6     1   2   3   4

               bod 7     1   2   3

               bod 8     1   2   3   4   5

               bod 9     1

               bod 10   1

               bod 11   1

               bod 12   1   2   3   4   5   6   7

               bod 13   1   2

               zápis

5/2020   bod 4     1

              bod 5      1   2

              bod 6      1   2   3

              bod 7      1   2   3

              bod 8      1   2

              bod 9      1   2   3   4

              bod 10    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

              bod 11    1   2   3

              bod 12    1   2  

              bod 13    1   2

              bod 14    1   2

              zápis

6/2020  bod 4   1    2       4   5   6   7   8 

             bod 5   1    2   3   4   5

             bod 6   1

             bod 7   1   2

             bod 8   1    2   3

             bod 9   1    2   3   4

             bod 10  1   2   3   4    5

             bod 11  1   2    3   4   5   6   7   8   9

             bod 12  1   2

             bod 13  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

             bod 14  1   2   3    4   5   6   7   8     10   11

             bod 15  1   2

             bod 16  1

             bod 17  1   2

             bod 18  1

             bod 19  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

             bod 20  1

             bod 21  1  2

             bod 22  1  2

             zápis

7/2020  bod  4    1

             bod  5     1

             bod  6     1

             bod  7     1  2  3  4  5

             bod  8     1

             bod  9     1

             bod  10   1  2  3  4  5  6  7

             bod  11   1  2  3  4  5

             bod  12   1  

             bod  13   1

             bod  14   1

             bod  15   1

             bod  16   1  2  3

             bod  17   1  2

             bod  18   1  2  3  4  5  6

             bod  19   1  2

             bod  20   1  2

             bod  21   1  2  3  4  5  6  7  8

             zápis

8/2020  bod  4    1  2  3  4

             bod   5    1

             bod   6    1  2  3  4  5  6  7

             bod   7    1  2  3  4  5  6  7  8  9

             bod   8    1  2  3

             bod   9    1  2

             bod   10  2

             bod   11  1  2  3

             zápis

9/2020  bod  4    1  2  3  4          

             bod  5     1

             bod  6     1  2  3  4  5  6

             bod  7     1  2  3       

             bod  8     1  2  3  4

             bod  9     1  2  3

             bod  10   1  2  3 

             bod  11   1  2  3  4  5

             bod  12   1  2

             bod  13   1  2  3  4

             bod  14   1  2  3  4  5  6  7  8

             bod  15   1  2

             bod  16   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

             bod  17   1  2  3  4

             bod  18   1  2  3

             bod  19   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

             zápis            

 

 

 

 

 

 

 

Ohlášení závady v obecním bytovém domě

závada.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 8,15 kB
Staženo: 833×
Vloženo: 27. 4. 2015

Výpověď z bytu

výpově´d.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,2 kB
Staženo: 1,662×
Vloženo: 27. 4. 2015

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

zrušení trv.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 25,51 kB
Staženo: 840×
Vloženo: 27. 4. 2015

Registrace k poplatku za komunální odpad - stavba určená k individuální rekreaci

individuální.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 12,67 kB
Staženo: 1,591×
Vloženo: 27. 4. 2015

Žádost o vrácení přeplatku - poplatek za komunální odpad

přeplatek.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 12,45 kB
Staženo: 877×
Vloženo: 27. 4. 2015

Žádost o přidělení bytu

Žádost o přidělení bytu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,04 kB
Staženo: 852×
Vloženo: 5. 3. 2015

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

kácení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 30,71 kB
Staženo: 893×
Vloženo: 27. 4. 2015

Registrace poplatku za psy

psi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 19,15 kB
Staženo: 965×
Vloženo: 27. 4. 2015

Registrace poplatku za komunální odpad

Registrace poplatku za komunální odpad.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 23,13 kB
Staženo: 702×
Vloženo: 5. 3. 2015

Přiznání k placení místního poplatku z pobytu

Přiznání k placení MP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 423,27 kB
Staženo: 818×
Vloženo: 3. 1. 2020

Registrace k poplatku z pobytu

Registrace k povinnosti MP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 417,98 kB
Staženo: 1,714×
Vloženo: 3. 1. 2020

Čestné prohlášení - poplatek za komunální odpad

čestné.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 13,17 kB
Staženo: 825×
Vloženo: 27. 4. 2015

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Obecní úřad

Důležité kontakty

NETEČE VÁM VODA?

NEJDE VÁM ELEKTŘINA?

NEJDE VÁM PLYN?

Certifikát

Obec Dolní Podluží - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 74
TÝDEN: 74
CELKEM: 1112216

Babybox