Obec Dolní Podluží
ObecDolní Podluží

Změna č. 2 ÚP (NÁVRH)

Postup pořízení změny č. 2 územního plánu obce Dolní Podluží

Zastupitelstvo obce Dolní Podluží, na svém zasedání dne 23. 07. 2020 schválením usnesení č. 20/380/2020 schválilo ve smyslu § 55 odst. 1 za použití § 55b, odst. 1 a ve spojení s § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „stavební zákon“), „Zprávu o uplatňování územního plánu Dolní Podluží za období 09/2014 – 07/2018“, jejíž součástí jsou i pokyny pro zpracování změny č. 2 územního plánu Dolní Podluží (dále jenom „zpráva o uplatňování ÚP Dolní Podluží“). Zastupitelstvo obce Dolní Podluží, na svém zasedání dne 28.8.2019 schválením usnesení č. 11/119/2019 určilo jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem změny č. 2 územního plánu starostku obce Ing. Adélu Macháčkovou.

Pořizovatelem změny územního plánu Dolní Podluží (dále jenom „změna č. 2 ÚP Dolní Podluží“) je Obecní úřad Dolní Podluží na základě § 6 odst. 2 stavební zákona, pořizovatelka Zdeňka Klenorová. Zpracovatelem návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží je obchodní společnost TENET, spol. s r.o. architektonický ateliér, IČ: 63220385, projektant – autorizovaný architekt Ing. arch. Vladimír Smilnický – číslo autorizace ČKA 00 503.

Dokumentace návrhu změny č. 2 územního plánu Dolní Podluží v tištěné podobě je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Dolním Podluží v úředních hodinách v termínu od 1. 8. 2023 - 11. 9. 2023 (včetně).

HARMONOGRAM:
  1. společné jednání - termín 21. 4. 2022, byl zveřejněn 7. 4. 2022 vyhláškou na úřední desce a elektronické úřední desce - týká se dotčených orgánů státní správy a oprávněných investorů a sousedních obcí.
  2. veřejné projednání - termín 4. 9. 2023, byl zveřejněn 1. 8. 2023 veřejnou vyhláškou na úřední desce a elektronické úřední desce, připomínky a námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení a oprávněný investor, viz. zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění. Místo konání veřejného projednání - kinokavárna kina Bio Luž, č.p. 435 Dolní Podluží. Záznam z VP bez přílohy (prezenční listina, která je přílohou záznamu z VP je uložena ve spisu na Obecním úřadě).

         Záznam z veřejného projednání 4-9-2023 (335.77 kB)  

  1. vydání změny územního plánu(vydává zastupitelstvo obce po ověření, že změna není v rozporu s politikou územního rozvoje, územním rozvojovým plánem, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu).

datum zveřejnění: 1. 4. 2022

aktualizace: 8. 9. 2023

A_Textová část změny č_2 územního plánu

A_Textová část změny č_2 územního plánu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 327,17 kB
Staženo: 200×
Vloženo: 12. 7. 2023

B_01 Výkres základního členění území

B_01 Výkres základního členění území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,5 MB
Staženo: 145×
Vloženo: 12. 7. 2023

B_02 Hlavní výkres - urbanistická koncepces s vymezení ploch s rozdílným využitím

B_02 Hlavní výkres - urbanistická koncepces s vymezení ploch s rozdílným využitím.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 357,25 kB
Staženo: 140×
Vloženo: 12. 7. 2023

B_03 Hlavní výkres

B_03 Hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,95 MB
Staženo: 267×
Vloženo: 12. 7. 2023

B_04 Koncepce uspořádání krajiny

B_04 Koncepce uspořádání krajiny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 337,41 kB
Staženo: 99×
Vloženo: 12. 7. 2023

B_05 Koncepce veřejné infrastruktury - doprava

B_05 Koncepce veřejné infrastruktury - doprava.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 342,36 kB
Staženo: 106×
Vloženo: 12. 7. 2023

B_06 Koncepce veřejné infrastruktury - zásobování vodou

B_06 Koncepce veřejné infrastruktury - zásobování vodou.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 346,24 kB
Staženo: 94×
Vloženo: 12. 7. 2023

B_07 Koncepce veřejné infrastruktury - kanalizace

B_07 Koncepce veřejné infrastruktury - kanalizace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 341,39 kB
Staženo: 101×
Vloženo: 12. 7. 2023

B_08 Koncepce veřejné infrastruktury - elektrická energie

B_08 Koncepce veřejné infrastruktury - elektrická energie.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 343,5 kB
Staženo: 114×
Vloženo: 12. 7. 2023

B_09 Koncepce veřejné infrastruktury - plyn

B_09 Koncepce veřejné infrastruktury - plyn.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 338,79 kB
Staženo: 95×
Vloženo: 12. 7. 2023

B_10 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

B_10 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,44 MB
Staženo: 106×
Vloženo: 12. 7. 2023

C_Textová část odůvodnění změny č_2 územního plánu

C_Textová část odůvodnění změny č_2 územního plánu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 953,24 kB
Staženo: 133×
Vloženo: 12. 7. 2023

D_1 Koordinační výkres

D_1 Koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 18,46 MB
Staženo: 141×
Vloženo: 12. 7. 2023

D_2 Výkres širších vztahů

D_2 Výkres širších vztahů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 27,6 MB
Staženo: 82×
Vloženo: 12. 7. 2023

D_3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

D_3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4 MB
Staženo: 137×
Vloženo: 12. 7. 2023