Obec Dolní Podluží
ObecDolní Podluží

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD od 1.1.2023 činí 600,- Kč/osobu/rok.

Změna č. 2 ÚP (NÁVRH)

Postup pořízení změny č. 2 územního plánu obce Dolní Podluží

Zastupitelstvo obce Dolní Podluží, na svém zasedání dne 23. 07. 2020 schválením usnesení č. 20/380/2020 schválilo ve smyslu § 55 odst. 1 za použití § 55b, odst. 1 a ve spojení s § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „stavební zákon“), „Zprávu o uplatňování územního plánu Dolní Podluží za období 09/2014 – 07/2018“, jejíž součástí jsou i pokyny pro zpracování změny č. 2 územního plánu Dolní Podluží (dále jenom „zpráva o uplatňování ÚP Dolní Podluží“). Zastupitelstvo obce Dolní Podluží, na svém zasedání dne 28.8.2019 schválením usnesení č. 11/119/2019 určilo jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem změny č. 2 územního plánu starostku obce Ing. Adélu Macháčkovou.

Pořizovatelem změny územního plánu Dolní Podluží (dále jenom „změna č. 2 ÚP Dolní Podluží“) je Obecní úřad Dolní Podluží na základě § 6 odst. 2 stavební zákona, pořizovatelka Zdeňka Klenorová. Zpracovatelem návrhu změny č. 2 ÚP Dolní Podluží je obchodní společnost TENET, spol. s r.o. architektonický ateliér, IČ: 63220385, projektant – autorizovaný architekt Ing. arch. Vladimír Smilnický – číslo autorizace ČKA 00 503.

Návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží byl v březnu 2022 předán Obecnímu úřadu Dolní Podluží k projednání (společnému jednání).

Návrh změny č. 2 ÚP Dolní Podluží je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Dolním Podluží v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě.

HARMONOGRAM:
  1. společné jednání (termín stanoven 21. 4. 2022, bude zveřejněn 7. 4. 2022 vyhláškou na úřední desce a elektronické úřední desce) týká se dotčených orgánů státní správy a oprávněných investorů a sousedních obcí. Pozn.: v této fázi mohou podávat připomínky pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení (viz. zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění) a to písemnou formou na adresu OÚ Dolní Podluží.
  2. veřejné projednání (termín bude stanoven) připomínky a námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení a oprávněný investor, viz. zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění.
  3. vydání změny územního plánu (vydává zastupitelstvo obce po ověření, že změna není v rozporu s politikou územního rozvoje, územním rozvojovým plánem, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu).

datum zveřejnění: 1. 4. 2022

aktualizace: ---

A_Textová část změny č_2 územního plánu

A_Textová část změny č_2 územního plánu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 811,89 kB

B_01 Výkres základního členění území

B_01 Výkres základního členění území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,93 MB

B_02 Hlavní výkres - urbanistická koncepces s vymezení ploch

B_02 Hlavní výkres - urbanistická koncepces s vymezení ploch.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 439,36 kB

B_03 Hlavní výkres

B_03 Hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,64 MB

B_04 Koncepce uspořádání krajiny

B_04 Koncepce uspořádání krajiny.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 405,76 kB

B_05 Koncepce veřejné infrastruktury - doprava

B_05 Koncepce veřejné infrastruktury - doprava.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 414,73 kB

B_06 Koncepce veřejné infrastruktury - zásobování vodou

B_06 Koncepce veřejné infrastruktury - zásobování vodou.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 418,33 kB

B_07 Koncepce veřejné infrastruktury - kanalizace

B_07 Koncepce veřejné infrastruktury - kanalizace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 411,26 kB

B_08 Koncepce veřejné infrastruktury - elektrická energie

B_08 Koncepce veřejné infrastruktury - elektrická energie.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 414,88 kB

B_09 Koncepce veřejné infrastruktury - plyn

B_09 Koncepce veřejné infrastruktury - plyn.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 404,91 kB

B_10 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

B_10 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,74 MB

C_Textová část odůvodnění změny č_2 územního plánu

C_Textová část odůvodnění změny č_2 územního plánu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,01 MB

D_1 Koordinační výkres

D_1 Koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 14,3 MB

D_2 Výkres širších vztahů

D_2 Výkres širších vztahů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 14,62 MB

D_3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

D_3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,12 MB